REGULAMENT CAMPANIE „Q & A cu specialiștii Gynera”

Perioada 7 august – 29 septembrie 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promoțională „Q&A cu specialiștii Gynera” (denumită în continuare „Campania”) este organizată și desfășurată de Clinica Medicala Gynera SRL, cu sediul în Bucuresti, Șoseaua Pipera nr.43, clădirea A, CUI nr. 17885608, atribut fiscal RO, număr de ordine în registrul comerțului J40/14457/2005 (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat și pe website-ul gynera.ro.

SECȚIUNEA 2.  ARIA DE DESFASURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată pe teritoriul României, exclusiv prin intermediul Paginii de Facebook Gynera, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se desfășoară în perioada 07.08.2023- 29.09.2923 denumită în continuare „Perioada Campaniei”.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti”).

3.2. La această Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agențiilor sau ai altor societăți implicate în organizarea Campaniei, după caz, respectiv nici membrii de familie ai acestora până la gradul al II-lea inclusiv (însemnând copii, nepoți, părinți, bunici, frate/ soră), precum și soț/ soție.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Condiții privind înscrierea în Campanie

Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus;

b) Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 2 de mai sus;

c) Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe Facebook (în cazul în care are deja cont de utilizator);

d) În zilele de luni, din perioada Campaniei (7 august, 14, august, 21 august, 28 august, 4 septembrie, 11 septembrie, 18 septembrie, 25 septembrie), Organizatorul va publica pe pagina de Facebook Gynera tema de concurs valabilă săptămâna respectivă.

e) Participantul trebuie să acceseze pagina de Facebook Gynera, și să adreseze întrebări specialiștilor Gynera, sub formă de comentariu la postarea de concurs, care anunță tema concursului, din fiecare săptămână de Campanie, sau să trimită întrebarea prin mesaj privat, prin intermediul aplicației de Facebook Messenger, către Gynera.

f) Întrebările participanților se vor colecta, sub formă de comentarii, până joi, în fiecare săptămână de Campanie (10 august, 17 august, 24 august, 31 august, 7 septembrie, 14 septembrie, 21 septembrie, 28 septembrie), până la momentul la care Organizatorul va anunța în comentariu la postarea de concurs „Sesiune intrebari incheiata”.

g) Toate întrebările participanților , care respectă tema concursului anunțată în fiecare săptămână de campanie și sunt publicate/ sau trimise prin Messenger până joi, vor intra în tragerea la sorți pentru premii. Comentariile sau mesajele private care nu reprezintă întrebări adresate specialiștilor Gynera, sau care nu se încadrează în tema concursului din săptămâna respectivă, sau care se publică după zilele de joi din fiecare săptămână de campanie, nu vor fi luate în considerare în tragerea la sorți.

h) Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, prin intermediul platformei random.org, iar anunțul acestora va fi publicat pe pagina de Facebook Gynera, în fiecare vineri din perioada Campaniei.

i )Participantul va folosi pentru înscriere un cont de Facebook public și personal;

j) Un Participant unic poate înscrie în Campanie un numar /nelimitat de întrebări sub formă de comentarii; se va considera drept înscriere un singur comentariu per participant. Dacă participantul se înscrie prin mesaj privat, în aplicația de Facebook, se va lua în considerare o singură înscriere per participant, indiferent de numărul de interacțiuni din conversație.

k) Participantul trebuie sa citeasca și să fie de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

    4.2 Va fi descalificată automat orice înscriere care conține materiale foto/video/comentarii sau de orice altă natură care:

    • are un conținut defăimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic și/sau cultural, sau care promovează violența, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, sau care promovează discriminarea pe bază de rasă, religie, sex, origine națională, dizabilități fizice sau de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane;
    • conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului în cazul unor eventuale astfel de reclamații din partea terților, față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorul nu va fi ținut răspunzăor, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris în Campanie respectiva imagine/ respectivele imagini;
    • care promovează ura sau comportamente iresponsabile etc; nu au legătură cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament;

    4.3 După încheierea Perioadei Campaniei, adică ulterior datei de 29.09.2023 (ora 23:59:59, ora României), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la eventualele încercări de înscriere în Campanie.

    SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

    5.1 În cadrul Campaniei sunt oferite următoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

    – 1 x consultație infertilitate + 1 voucher 10 % reducere la Pachetul FIV  x 3 în fiecare săptămână de Campanie, în valoare de 1960 ron per premiu.

    – în total, se acordă 24 de premii pentru toate cele 8 săptămâni de campanie.

    Specificațiile premiilor

    Premiile constând în servicii medicale cu discount 100 % au următoarele caracteristici:

    5.2 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

    5.3 În cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate câștiga un singur premiu.

    5.4 În cadrul prezentei Campanii, premiile nu se cumulează cu alte oferte sau campanii, ori reduceri existente.

    5.5 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea site-ului Campaniei).

    5.6 Premiile oferite au o durată de valabilitate strictă de 2 luni. Dacă în termen de 2 luni de la acordarea voucherului nu se inițiază procedura FIV, voucherul devine nul.

    SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIILOR

    6.1 Desemnarea câștigătorilor premiilor acordate în cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorți, ce va avea loc în următoarele condiții:

    − tragerea la sorți va avea loc în datele de 11.08.2023, 18.08.2023, 25.08.2023, 01.09.2023, 08.09.2023, 15.09.2023, 22.09.2023, 29.09.2023.

    − la tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valabile efectuate de participanți în Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial;

    – în fiecare săptămână se vor extrage câte 3 câștigători, dintre participanții înscriși în săptămâna respectivă. Participanții care s-au înscris într-o săptămână de campanie nu vor intra la urmatoarele extrageri.

    − tragerea la sorți se va realiza prin intermediul platformei online random.org; tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

    − tragerea la sorți va avea loc în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai Organizatorului.

    6.2 Pentru premiile puse în joc se vor desemna prin tragere la sorți 24 câștigători (câte 3 pe fiecare săptămână de campanie) și câte o rezervă aferentă fiecăruia dintre aceștia, pentru situația în care vreunul dintre câștigători nu este validat sau refuză să primească premiul. În cazul în care, din orice motiv, câștigătorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervei acestuia.

    SECȚIUNEA 7. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORULUI. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIULUI

    7.1 Ulterior desemnarii câștigătorilor, se va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

    7.2 Participanții care au fost desemnați câștigători trebuie să trimită un mesaj privat către Organizator, prin intermediul aplicației de Messenger, a Facebook, de pe username-ul folosit pentru înscrierea în Campanie și desemnat câștigător. Mesajul trebuie să conțină date de contact (email, telefon), pentru a fi contactat de către reprezentanții Organizatorului. Reprezentanții Organizatorului vor contacta apoi fiecare câștigător telefonic, în intervalul orar 09.00 – 17.00, în zilele de luni până vineri, pentru a-l programa la analizele medicale oferite ca premiu.

    7.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării, informațiile necesare identificării și validării lui.

    7.4 După finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/ invalid) în termen de 2 zile. Câstigatorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

    7.5 Constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fară nicio despăgubire din partea Organizatorului.

    7.6 Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnarii acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va ramane în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca și în cazul Participantului desemnat inițial.

    7.7 Organizatorul își rezerva dreptul de a nu acorda premiul dacă Participantul desemnat câștigător nu îndeplinește condițiile de validare, sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

    7.8 Anunțarea câștigătorului se va realiza prin intermediul unui comentariu la postarea de concurs aferentă fiecărei săptămâni de campanie, în termen de 5 zile de la data validării acestuia.

    7.9 Ulterior validării câștigătorului, acesta va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a i se aduce la cunoștință toate informatiile necesare în legătură cu intrarea în posesie a premiului, în decursul a 7 zile lucrătoare de la data validării câștigătorului.

    7.10 Câștigătorul va putea beneficia de premiul câștigat pe baza unei programări în clinica Gynera din Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43. Neprezentarea la programare conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

    7.11 În cazul în care premiul este refuzat de către câștigător, Organizatorului poate dispune liber de acesta în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

    SECȚIUNEA 8. TAXE SUPLIMENTARE

    8.1 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, sau costurilor suplimentare pe care un câștigător ar putea fi nevoit să le suporte, pentru a intra în posesia premiului (ex. Costul transportului până la clinică).

    SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

    9.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie.

    9.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

    9.3 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

    ✓ Înscrierile online trimise în afara Perioadei Campaniei menționate mai sus;

    ✓ Înscrierile care nu sunt efectuate de pe un cont de Facebook public și personal;

    ✓ Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de voința Organizatorului;

    ✓ Înscrierile online efectuate fără respectarea condițiilor menționate la Secțiunea 4 a prezentului Regulament;

    ✓ Eventualele dispute legate de contul de Facebook utilizat la înscrierea în Campanie;

    ✓ Erorile în datele furnizate de catre Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de catre Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;

    ✓ Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;

    ✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta condițiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

    ✓ Situatiile în care contul de Facebook de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat și ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;

    ✓ Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

    ✓ Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;

    ✓ Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în acordarea premiului cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia.

    9.4 Organizatorul are dreptul de a invalida înscrierile care conțin informatii false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare.

    9.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează bunul mers al Campaniei.

    SECȚIUNEA 10. DATE CU CARACTER PERSONAL

    10.1 În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra, de la participanți/câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

    • Username Facebook
    • Adresa email
    • Număr telefon
    • Nume, prenume

    10.2 Pentru a putea participa și pentru a putea fi înscrisă în Campanie și astfel pentru a putea fi eligibilă de a primi serviciile oferite cu titlu de premiu, persoana vizată trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

    10.3 Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

    10.4 Scopul prelucrării

    Datele cu caracter personal ale participanților  la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator în vederea:

    (i) organizării și desfășurării Campaniei;

    (ii) participării la Campanie a persoanelor vizate;

    (iii) desemnării, contactării și validării câștigătorilor;

    (iv) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului Campaniei;

    10.5 Refuzul participanților la Campanie de a furniza datele cu caracter personal și/sau de a permite prelucrarea acestora determină imposibilitatea organizării și desfășurării Campaniei, participării la Campanie și oferirii premiilor.

    10.6 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

    Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate de către Operator timp de 30 de zile de la oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor în care au fost formulate reclamații cu privire la premiile acordate, caz în care datele vor fi păstrate până la soluționarea acestor reclamații. Datele cu caracter personal ale Participanților nu sunt utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Campanie.

    SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

    11.1 Campania poate înceta inainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune condițiia Campaniei.

    – Forta majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

    11.2 Campania mai poate înceta inainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

    SECȚIUNEA 12. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

    12.1 Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa de e-mail: office@gynera.ro sau prin poșta la clinica Gynera din Floreasca Park, Sos. Pipera nr. 43, cladirea A, parter, sector 2, București, România, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data publicării câștigătorului validat. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 1 zi de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată, sau prin intermendiul Messenger, Facebook.

    12.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

    Lasa un comentariu